แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-4 of 4 results.
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566