มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-4 of 4 results.
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบละงชัยว่าด้วยจรรยาบรรณ