นโยบายและแผน

นโยบายผู้บริหาร

     ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน-ตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ได้ประกาศรับรองผลให้ นายประหยัด   แสงหิรัญ  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย  และได้แถลงนโยบายในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2554 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้วางนโยบายในการดำเนินการและบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบ-ลธงชัยในสาระสำคัญ ดังนี้

     1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางสติปัญญาและสุขภาพอนามัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนที่ดี และสนับสนุนการศึกษาทุกวัยทุกระดับชั้น

        1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมตามประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรักสามัคคีในหมู่คณะ

        1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเขาหลวงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมกับการดูแลความปลอดภัย

     2. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1  สนับสนุนและประสานงานกับสถานีอนามัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการจัดให้มีการควบคุมโรคติดต่อ เช่นการกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.2  จัดทำบริการด้านการรักษาความสะอาดเรียบร้อยตามถนน ตรอก ซอย และถนนหนทางให้ดีขึ้น ตลอดจนให้มีไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอและเหมาะสม

     3. นโยบายด้านการอาชีพและการเกษตร

3.1  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ขุดลอก คู คลอง เกษตรกรจะได้ใช้น้ำเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ

3.2  หาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

     4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

4.1  จัดให้มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ

4.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารายได้ของภาคประชาชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามความประสงค์ของประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้ของประชาชน

4.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย

     5. นโยบายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

5.1 ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย  ตลอดจนทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดต้อนของประชาชน

5.2  นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างมีเป้าหมายและเป็นธรรม

     6. นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง

6.1 จัดให้มีการพัฒนาความรู้ในการทำงานของฝ่ายราชการประจำ ฝ่ายสภา และฝ่ายบริหาร

6.2  สร้างโอกาสในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตัดสินใจ หรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

6.3  ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

     7. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและกีฬา

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสในการออกกำลัง หรือเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติด

7.3  จัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส

7.4  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอื่นๆ ที่ประชาชนต้องการ

     8. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.1 จัดให้มีการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครอื่นๆ เพื่อให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.2  จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิต กรณีฉุกเฉิน

     9. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.1  จัดให้มีแผนหรือระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.2  ให้มีการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ หรือเหตุฉุกเฉินจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที