รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานประเมินผลควบคุมภายใน
รายงานการประเินองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน