อบต.ธงชัยโดยท่านรองนายก และ อปพร.ธงชัย พัฒนาศูนย์ อปพร.

15 มีนาคม 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายชูชาติ ประทุม และนายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายก อบต.ธงชัย ร่วมกับ สมาชิก อปพร. จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ อปพร. และปรับทัศนีย์ภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!