กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

8 มีนาคม 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กำหนดฉีดพ่นในวันที่ 14 - 21 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง