ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองกุ่มตั้งแต่เขตติดต่อหมู่ที่ 6 ถึงถนน คสล.เดิมหมู่ที่ 7

7 มกราคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ