ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 325
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V ๘๐Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างประเภทงานถนน (รวม ๑๒ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างออกแบบ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2566