ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 436
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านฉลองขวัญ ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าหมู่บ้านคีรีรัฐยา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน จส.ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ (ช่วงที่ ๒) เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาราม(วัดบ้านขลู่) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางเข้าคอนโดเรือนขวัญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2566